Akce
Sponzoři

Jdeme správně?

 

 

"Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076.

 

Informace o projektu

 

Cesta do světa - Slunečnice, o.s.  zahájila 1.10.2016 díky finanční podpoře Evropského sociálního

fondu projekt nazvaný "Jdeme správně?",


 

č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076.
 

Délka realizace 1.10.2016 – 30.9.2018

 

V průběhu projektu chceme provést analýzu všech stávajících procesů v rámci sociálních služeb v naší organizaci, zhodnotit současný stav, zmapovat potřeby a nastavit nový plán rozvoje a služeb. Výstupem by měl být procesní audit organizace, nové metodiky, aktualizované standardy a potřeby odborné přípravy zaměstnanců. Těm zajistíme potřebné vzdělávání - v prvním roce podle nastaveného plánu vzdělávání, v dalším již podle výstupů z analýz. Součástí projektu budou také stáže v jiných organizacích, které umožní přinést do naší práce nové pohledy a zkušenosti.

 

Jaký problém projekt řeší?

 

Cesta do světa, pobočný spolek, Slunečnice, z.s. je stabilním a dlouholetým poskytovatelem dvou sociálních služeb v Děčíně, zaměřených na osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V průběhu posledních 4 let došlo jak v organizaci, tak v legislativě k mnoha změnám, které ovlivňují naplňování původně nastavených cílů, vizí i standardů kvality a obsahu i objemu služeb. Rovněž se významně obměnilo personální složení žadatele, kdy z převážně ženského kolektivu odešlo mnoho pracovnic na mateřskou dovolenou a byly přijaty další nové zaměstnankyně, bez dlouhodobější vazby k organizaci, a je potřeba s nimi všechny procesy projít nově, zaktualizovat je, nastavit podmínkám a požadavkům uživatelů služeb, tak aby byly adekvátní jejich potřebám.

V průběhu dvou let chceme provést hloubkovou analýzu všech stávajících procesů - odborných, pracovně-právních, kvalitativních, atd., zhodnotit současný stav, zmapovat potřeby a nastavit nový plán rozvoje a služeb. Výstupem by měl být procesní audit organizace, nové metodiky a aktualizované standardy, ale také potřeby odborné přípravy zaměstnanců.

Ta je dlouhodobě podfinancována a my ji díky projektu budeme moci napravit. Pro naše

zaměstnance budeme po celou dobu projektu, vedle probíhajících analýz a zpracování metodik, zajišťovat potřebné odborné vzdělávání - v prvním roce projektu podle nastaveného plánu vzdělávání, v dalším již podle výstupů z analýz. Důležitou součástí vzdělávání našich zaměstnanců se stanou také stáže v jiných organizacích, které umožní přinést do naší práce nové pohledy a zkušenosti odjinud.

Velmi významným prvkem v celém projektu bude aktivní účast rodičů našich klientů (osob pečujících) na procesech analýz a tvorbě plánů, včetně jejich zapojování do skupinového vzdělávání, které bude tematicky zaměřené i pro ně.


Cílem projektu je:

 

1.) prověřit v minulosti nastavené procesy kvality, zda stále mají smysl, nepotřebují změnit, zda jsou v souladu s novou legislativou, požadavky krajů a obcí, finančními podmínkami....

2.) analyzovat potřeby uživatelů, schopnost organizace reagovat na ně odpovídajícími službami a personálními kapacitami

3.) zanalyzovat jak by se stávající služby mohly rozšířit, pozměnit, zrušit, atd., aby odpovídaly potřebám uživatelů; jak jsou nastaveny procesy organizace

4.) definovat aktuální vizi a cíle rozvoje

5.) nastavit na ně personální a finanční potřeby

6.) vypracovat pro jejich vytvoření, zavedení, práci s nimi - metodiky, postupy, vnitřní směrnice, aj.

7.) definovat chybějící vzdělávání a doplňkovou odbornou přípravu zaměstnanců a to jim zajistit v potřebné míře, vč. odborných stáží dle potřeb z analýzy

8.) nastavit postupy a zvolit nástroje, jak zlepšit podporu rodin uživatelů, aby jejich celková situace v rodině měla pozitivní vliv na rozvoj uživatele a podporovala sdílenou péči


Od projektu očekáváme tyto změny:

 

- pozitivní změny v poskytování služeb, které budou příznivé pro uživatele

- zlepšení kvality života a osobní situace jednotlivých uživatelů, jejich spokojenosti a naplňování potřeb

- stabilní odborné i provozní prostředí pro pracovníky i uživatele služeb

- zlepšení finanční situace poskytovatele

- zlepšení kvalifikační úrovně zaměstnanců, které jednoznačně podpoří zlepšení kvality služeb a stabilitu nastavených požadavků na kvalitu

- zlepšení provázanosti mezi našimi službami a klientovou rodinou, zejména pak osobou pečující a propojení v efektivní sdílené péči, která osobě pečující odlehčí a podpoří ji

- zlepšení informovanosti a odborného povědomí rodičů našich klientů/osob pečujících, vedoucí k lepšímu a efektivnějšímu přístupu k jejich dětem