Akce
Sponzoři

Aktivity projektu


 

Aktivity projektu:


KA 01 - Procesy analýz

 

Popis klíčové aktivity:

Pro organizaci v prvním měsíci realizace vybereme dvě důležité osoby - manažera kvality a supervizora/odborného garanta. Zapojení manažera kvality se prolíná i aktivitou č.2, 4 a 5., supervizora/garanta pak aktivitami č.2, 3 a 5.


V neziskových organizacích manažer kvality většinou z finančních důvodů není. Jeho roli suplují vedoucí pracovníci a sociální pracovníci a pro všechny je to komplikovaně uchopitelné spolu s jejich vlastní hlavní pracovní činností. Bohužel, finanční hledisko stávající výše dotací neumožňuje zlepšení této oblasti.

My díky případné dotaci projektu budeme moci tuto pozici obsadit, a manažer kvality nejprve s koordinátorem projektu a supervizorem pojmenují všechny oblasti a potřeby, které budou procházet analýzami. Potom si koordinátor se supervizorem rozpracují detailní plán analýz, cílů, postupů a časových etap, nástrojů, které k tomu budou potřebné, atd. Následně manažer kvality bude tyto analýzy postupně zpracovávat.

Nebude je dělat sám - připraví pro ně šablony, akce a bude do jejich vyhodnocování a tvorby zapojovat zaměstnance a dobrovolníky organizace, včetně rodičů a managementu. V případě analýz potřeb uživatelů budou tyto analýzy zpracovávat klíčoví pracovníci spolu s uživateli a budou do analýzy potřeb zahrnovat i rodiče a opatrovníky.

Nástroji analýzy budou nejrůznější dotazníky pro různé cílové skupiny spojené se službou, šablony pro hodnocení konkrétních oblastí a potřeb, týmová setkání k diskusím k analýzám, atd. Jeho úkolem bude důsledně u nich dodržovat požadavky legislativy a standardů kvality, dávat podněty a všechny vyplněné dokumenty a výstupy z jednání zpracovat.

Celý proces analýz bude dozorovat supervizor, který bude kontrolovat odbornou stránku výstupů z analýz a spolu s manažerem připravovat další kroky.KA 02 - Plánování rozvoje

 

Popis klíčové aktivity:

V rámci organizace bude nutné znovu diskutovat nastavené poslání a cíle organizace a případně je upravit. Následně bude odborný personál formulovat cíle a poslání služby tak, aby byly v souladu s cíli a posláním organizace.

Dalším důležitým krokem plánování jsou plánovací porady realizačního týmu a zaměstnanců, které budou podle výstupů z analýz plánovat další rozvoj subjektu se všemi jeho aspekty (standardy kvality, rozšiřování služeb, velikost a nabídka služeb, personální potřeby, vzdělávací potřeby, materiální potřeby, atd.).

Součástí plánování - zejména z hlediska standardů kvality a potenciálních legislativních změn, které se chystají (novelizace zák. o soc.službách, zákon o soc.pracovnících) budou cvičné inspekce, které se supervizorem budeme realizovat v různých etapách 2 x pro každou z našich služeb (celkem tedy 4x) - v průběhu plánování a na konci projektu.
Plánování bude zaměřené také na nové postupy, které jsme dosud nedělali, včetně metodik pro zapojování dobrovolníků, zapojování veřejnosti do pomoci v rámci nabídky našich služeb, na zajištění udržitelnosti našich služeb i jejich kvality.

Pro rodiče dětí a pečující osoby, kteří v době vzdělávání budou potřebovat hlídat dětí a péči o své příbuzné, budeme tuto službu zajišťovat dodavatelsky.

 

KA 03 - Poradenství odborníků

 

Popis klíčové aktivity:

Poradenství bude poskytováno jak zaměstnancům, tak pečujícím osobám z řad rodičů našich uživatelů. Bude se týkat konkrétní kazuistiky práce s uživateli, postupů práce, individuálních plánů a dalších potřeb pracovníků a osob pečujících pro co nejvyšší kvalitu jejich práce. Toto poradenství bude zajišťovat expertka i manažer kvality.

Samostatné poradenství bude legislativní - buď přímo z oblasti pracovního práva, či občanského zákoníku, nebo z hlediska souladu standardů kvality, legislativy a našimi plány. Toto poradenství budeme poptávat přímo u právních firem nebo odborníků spolupracujících s ministerstvem na tvorbě novelizací, předpokládáme max.50 hodin.

 

KA 04 - Vzdělávání

 

Popis klíčové aktivity:

Manažer kvality bude připravovat vzdělávání pracovníků a pečujících osob. V prvním roce půjde o vzdělávání nastavené podle dosavadních plánů, ve druhém roce již bude vycházet z nových analýz, aby obsáhlo všechny potřeby.

Předpokládáme vzdělávání ve všech hlavních i doplňkových oblastech (standardy kvality, individuální plánování, strategické plánování, komunikace, aktivizace klientů, jak využívat sdílenou péči, atd.).

Kurzy budeme vybírat jednotlivě, v tuto chvíli jsme cenu nastavili na základě zkušeností předchozích let.

Účast na vzdělávání - 4 SP, 7 PSS = 11 osob. V rámci projektu budeme poskytovat vzdělávání i osobám pečujícím - předpokládáme účast 10 osob z této CS.

Pro rodiče dětí, kteří v době vzdělávání budou potřebovat hlídat děti, budeme tuto službu zajišťovat dodavatelsky.

Témata vzdělávání vyhodnocená pro první rok jako potřebná:

 • Základy komunikace s klientem s mentálním postižením

 • Práce na PC

 • Sexualita lidí s postižením I.

 • Individuální plánování

 • Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření

 • Řešení obtížných situací s klientem

 • Spolupráce s rodinou klienta

 • Sociální práce s klientem s autismem

 • Sebezkušenostní výcvik

 • Sociálně právní minimum

 • Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením

 • Asertivita jako strategie jednání

 • Nekomunikující a nespolupracující klient

 • Prevence vzniku závislosti na soc.službě

 • Krizová intervence

 • Jak se nedostat za mříže

 • Sociální práce s agresivním klientem

 • Jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi

 • Psychologie v souvislosti s poskytovanou soc. službou

 • Psychologie samostatnosti a zvládání života

 • Aplikace poznatků psychologie v soc. službách

 • Základní výchovná nepedagogická činnost

 • Efektivní týmová spolupráce v soc. službách


KA 05 - Zpracování metodik a dalších výstupů

 

Popis klíčové aktivity:

Metodiky budou zpracovávány na základě výsledků z analýz, na starost je bude mít manažer kvality, jejich odbornost a soulad s legislativou a standardy kvality bude dozorovat supervizor.
Výstupy, které projekt plánuje, jsou následující:

1.) Ucelený materiál souhrnně hodnotící a předkládající výstupy z proběhlých analýz, včetně návrhů na další postupy, změny, plány, atd.

2.) Zpracovaná podoba nově přepracovaných dokumentů (standardy kvality, plán rozvoje, vzdělávací plán, nastavení služeb, atd., dle výstupů z analýz)

3.) Metodiky práce s klienty a metodiky služby nově upravené

4.) Obecně využitelné šablony, které budou vytvořeny v průběhu procesů - šablony pro zpracování výstupů, pro dotazníky zaměstnanců, uživatelů, pečujících osob, šablony hodnotících procesů (postupy, oblasti, kritéria hodnocení).

Produkty 1 - 3 jsou pro odbornou veřejnost využitelné jako příklad a inspirace, mohou je zájemci i převzít pro své vlastní procesy, ale budou konkrétně nastavené pro naši organizaci. Výstup č.4 však bude obecně použitelný pro kohokoliv. Všechny budou zveřejněny na webu organizace i na esfcr.

Zpracované metodiky péče a procesů v organizaci budou základními dokumenty, které budou používány v rámci každodenní praxe naší organizace, budeme s nimi v pozdějších letech pracovat i s kontrolou jejich další aktuálnosti a pravidelné kontroly, a uzpůsobovány dalším podmínkám a potřebám, které před organizaci bude stavět vývoj sociálních služeb a legislativy.

 

 

Cílové skupiny projektu

 

 

Neformální pečovatelé působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

 

Popis cílové skupiny:

Do této skupiny zahrnujeme rodiče našich uživatelů, kteří mají zájem o vzdělávání a zlepšení podpory sdílené péče a které nemůžeme při plánování a analýzách opominout.

Neformální pečovatelé

Rodiče a rodinní příslušníci klientů naší organizace, předpokládáme, že projektu se bude aktivně (tedy s podílem vyšším než 40 hodin podpory) účastnit 20 rodičů a dalších členů, ostatní rodiče budou mít na aktivitách menší podíly účasti. Jedná se o různé typy osob, někteří jsou zaměstnaní, někteří v důchodu, část rodičů celoživotně pečuje o své děti, jež jsou nyní dospělé, část rodičů je nezaměstnaná.

Pro svou péči o děti či výběr odpovídajících služeb a propojení vlastní péče s péčí naší i dalších poskytovatelů, potřebují mít dostatečný všeobecně odborný přehled, proto nás žádají o možnosti nějakého zapojení do vzdělávání, také mají zájem na rozvoji organizace, jíž podporují a přicházejí s mnoha návrhy na rozvoj a další služby. Chceme je proto zapojit do plánování, umožnit jim vzdělávání i podílet se na analýzách a výstupech projektu.

 

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

 

Popis cílové skupiny:

Realizátor projektu - Cesta do světa - Slunečnice, o.s. - jedna organizace

 

Pracovníci v sociálních službách

 

Popis cílové skupiny:

Poskytujeme dvě sociální služby - Sociální rehabilitace (SR) 2282970 a Sociálně terapeutické dílny (STD) 3356067.

Kapacita našich služeb je:

- pro SR - max. denní 30/max. okamžitá skupinová 15/ max. okamžitá individuální 1

- pro STD - max. denní 13/max. okamžitá 9 uživatelů

Přehled počtu zaměstnanců - PSS - v jednotlivých úvazcích, včetně osob na mateřské dovolené MD nebo rodičovské dovolené RD:

Celkem 7 osob - 5 osob aktivně pracující - 5 úvazku + 2 os. na RD (2 úvazky)

 

Sociální pracovníci

 

Popis cílové skupiny:

Poskytujeme dvě sociální služby - Sociální rehabilitace (SR) 2282970 a Sociálně terapeutické dílny (STD) 3356067.

Kapacita našich služeb je:

- pro SR - max. denní 30/max. okamžitá skupinová 15/ max. okamžitá individuální 1

- pro STD - max. denní 13/max. okamžitá 9 uživatelů

Přehled počtu zaměstnanců - SP - v jednotlivých úvazcích, včetně osob na mateřské dovolené MD nebo rodičovské dovolené RD:

Celkem 4 osoby - 1 osoba aktivně pracující na 1 úvazek + 2 osoby na RD, pracující na 0,5 úvazku + 1 os. na RD (1 úvazek)