Akce

10.6.2017 od 13. hodin
      v Kempu Děčín
 
 http://kramle.webnode.cz




Sponzoři

Průběh projektu

     

Realizované období 1.10.2016 – 31.3.2017

 

 

V listopadu jsme přijali manažerku kvality, supervizorku a zahájili evaluační aktivity, kterými zjišťujeme stávající stav služeb a potřeb uživatelů i pracovníků a osob pečujících. S účastníky projektu jsme zpracovávali mapovací dotazníky, probíhaly evaluační setkávání pracovníků organizace a vyhodnocování první fáze výstupů. Plánovanou inspekci kvality, které v projektu plánujeme 4, předběhla inspekce skutečná, díky níž jsme si ověřili, že službu SR máme po odborné stránce nastavenu dobře a vyžaduje jen dílčí úpravy.

Hned v prvním měsíci jsme také zahájili vzdělávání a supervize, přičemž vzdělávání proběhla 2 a supervize 4. Odborné poradenství využila jen jedna osoba v souhrnném počtu 5 hodin.

Účastníci projektu, kteří uzavřeli dohodu o účasti ve sledovaném období = 11 osob (8 pracovníků a 3 osoby pečující), z toho ve sledovaném období jakoukoliv formu podpory získalo 9 osob (8 pracovníků, 1 osoba pečující) a z nich podporu vyšší než 40 h. v součtu získaly 3 osoby.

 

Procesy analýz

 

V průběhu října 2016 jsme hledali manažera kvality a realizovali výběr experta/supervizora. Díky oslovení spolupracujících organizací v rámci Komunitního plánování Města Děčín se nám podařilo na úvazek 10 hodin týdně získat jako manažerku kvality Bc. Evu Rathouskou, která nám byla doporučena CCS Děčín. Paní Rathouská nastoupila 1.11.2016 a hned první den proběhla velká plánovací schůzka s koordinátorkou projektu Š.Zimovou Dostálovou a vedoucí služeb Mgr. D.Radvanovou. Detailně jsme probraly projekt se všemi aktivitami, cíli a plánovanými výstupy, a naplánovaly, jak budeme v projektu postupovat, včetně orientačních termínů.

Hledání supervizora bylo náročnější - ze 4 oslovených odborníků 1 odmítla, 1 se neozval a 2 podaly přihlášku. Z nich jsme vybraly Mgr. Janu Merhautovou, která nás přesvědčila svými odbornými předpoklady a praxí. Smlouvu jsme s ní uzavřely 1.11.2016.

Realizační tým se pravidelně scházel, připravoval podklady a aktivity. Manažerka kvality a koordinátorka připravily informační materiály a dotazníky zvlášť pro rodiče klientů/uživatelů služeb a zvlášť pro zaměstnankyně i samotné uživatele, s nimiž zaměstnanci budou provádět evaluační hodnocení individuálně. Manažerka kvality si vzala k prostudování dokumentace, metodiky a realizovala náslechy u služeb, aby viděla, jak služby fungují. Na poradách pak dávala pracovnicím první zpětné vazby.

Zaměstnanci CDS byli o projektu informováni hned na začátku, kdy jim 3.10.2016 byl projekt představen koordinátorkou a byly s nimi uzavřeny dohody o účasti v projektu.

Schůzka s rodiči uživatelů proběhla 23.1.2017, kde jim za účasti manažerky kvality a koordinátorky byl detailně představen projekt, jejich možnost zapojení se a využití aktivit projektu a rozdán dotazník k vyplnění. S ostatními rodiči byly schůzky k seznámení se s projektem, vyplnění dotazníků a případným vstupem do projektu realizovány v únoru a březnu, s dalšími pokračujeme i v dubnu.

K 31.3.2017 se do projektu zapojilo 8 zaměstnanců a 3 osoby pečující.

 

Plánování rozvoje

 

Z plánů z porad real.týmu vznikl harmonogram a osnova série evaluačních procesů, které byly se zaměstnanci zahájeny v lednu 2017. Každá služba procházela vlastní evaluací, jejich výstupy pak v březnu zpracovaly vedoucí služeb a koordinátorkou byly připraveny do plánovacích setkání, při nichž již byly obě služby spojeny. Evaluační procesy měly 4 témata:

1.) Služba - 11.1.2017 SR - 2 h., 20.1.2017 STD - 2 h.,

2.) Práce s klientem, potřeby klientů - 19.1.2017 SR - 2 h., 27.1.2017 STD - 2h.,

3.) Materiální a technické vybavení, objekt - 26.1.2017 SR - 2 h., 17.2.2017STD - 2 h.,

4.) Pracovníci a jejich potřeby - 23.2.2017 SR - 2 h., 3.3.2017 STD - 2 h.

Účast pracovníků 8 osob v rozsahu 6 – 8 hodin/osobu.:

 

Společná setkání ke zpracovávání výstupů jsou naplánována na 04 - 05 2017.

 

Současně byla se supervizorkou připravována cvičná inspekce - termín určen na 09 2017. 15.2.2017 však přišla skutečná Inspekce kvality z MPSV, která od 15. do 17.2. kontrolovala službu Sociální rehabilitace. Protokol z kontroly jsme si vyzvedli 9.3.2017 a nyní zpracováváme doplnění u 3 bodů, které jsme dostali k úpravě. Celkově jsme kontrolou prošli v pořádku, kontrolorům jsme představovali I realizovaný projekt, který si podrobně pročetli, včetně všech zápisů z evaluací, porad, atd. a hodnotili jej pro naše služby velmi pozitivně a pochvalně. Po této kontrole jsme se se supervizorkou domluvili, že cvičnou inspekci necháme na konec r.2017 nebo začátek r.2018 a uzpůsobíme ji již nově nastavovaným metodikám.

 

 

Poradenství odborníků

 

V průběhu projektu jsme po konzultacích s pracovníky a supervizorkou zjistili, že část odborného poradenství pro naše CS bude potřeba poptávat ještě u dalších odborníků, nejen u vybrané expertky/supervizorky, protože některé potřeby pracovníků v rámci služeb jsou speciální a je potřeba se s nimi obracet na specializovaná pracoviště či přímo na odborníky, kteří se jimi zabývají. Proto jsme s účastníky projektu v průběhu února a března 2017 v rámci pohovorů nad dotazníky řešili i další konkrétní potřeby specializovaného poradenství, které budeme připravovat na druhý půlrok realizace projektu.

 

Poradenství nastavená v projektu zatím nebyla využívána hojně, proběhla tato:

Odborné poradenství - expertka/supervizorka - 5 hodin (1 osoba pečující)

Odborné poradenství - ostatní - 0

Právní poradenství - 0

 

Supervize pro pracovníky: 29.11.2016 - 2 hodiny (8 osob) ; 8.12.2016 - 2 hodiny (8 osob); 28.2.2017 - 2 hodiny (8 osob) ; 6.4.2017 - 3 hodiny (8 osob) - celkem 9 hodin

 

 

Vzdělávání

 

1.) 5 . 7.10.2016 - Kurz pro klíčové pracovníky - Individuální plánování (2016/0177-PC/SP/VP) - dodavatel Mgr. J.Merhautová - 24 výukových hodin (= 18 hodin podpory) - účast 4 zaměstnanci

2.) Kurz Kdo bude mít potíže? Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb (2015/0810-PC/SP/VP) - dodavatel o.s.Proutek - 16 výukových hodin (= 12 hodin podpory) - účast 8 zaměstnanců