Najít cestu


Najít cestu“ č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007111

 

Informace o projektu

 

Realizátor - Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. 

Projekt podpořen v rámci ESF v Operačním programu Zaměstnanost.

Délka realizace : 1.9.2017 – 30.8.2019

 

Stručné shrnutí projektu

Chceme pomoci obnovit pracovní návyky a najít zaměstnání 12 osobám s kumulací hendikepů na trhu práce. Projekt je bude vyhledávat, motivovat a vzdělávat, poskytovat jim pracovní praxi i následné zaměstnání. Zapojením poradce, psychologa a asistenta po celou dobu realizace jim budeme pomáhat v aktivizaci, řešení jejich individuálních potřeb a zabraňovat jejich sociálnímu vyloučení.

 

 

Hlavní cíl projektu

 

- pomoci 12 osobám s kumulací hendikepů na trhu práce najít nové pracovní uplatnění nebo alespoň zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce, pomoci jim pozitivně změnit jejich osobní situaci a aktivně je dlouhodobě zapojit do společnosti.

Dílčí cíle:

- najít CS s oporou odborníků své místo a svůj objektivní a dosažitelný pracovní cíl - zlepšení postoje CS k sobě sama

- získání ztracených nebo chybějících pracovních návyků a dovedností (všech 12 osob) prostřednictvím vzdělávání a pracovními praxemi - najít adekvátní pracovní uplatnění (vytvoření min.10 nových pracovních míst) a vytvořit podpůrné podmínky pro dlouhodobé udržení se na pracovišti

 

Jaká změny jsou v důsledku projektu očekávány?

- zlepšení ekonomické i osobní a sociální situace osob z cílové skupiny

- získáním či upevněním pracovních dovedností, dlouhodobým kontaktem s lidmi a smysluplnou prací získají znovu více důvěry v sebe sama, ve své schopnosti, bude je motivovat pocit potřebnosti a spokojenost zaměstnavatelů, rozšíří si vzdělání a znalosti

- zlepšení kvality života účastníků projektu

- zlepšením podmínek pro zaměstnání osob z CS spolupracujících zaměstnavatelů, kteří prostřednictvím podpory projektu budou moci nová místa upravit na míru účastníkům

- úprava prostředí, podmínek, nastavení postupů práce, vyřešení netradičních úvazků (sdílený, pružná doba, kombinace s prací z domova, atd.)

- pravidelným příjmem se sníží jejich závislost na podpoře státu a využívání různých typů sociálních dávek. U osob ZP stále bude jedním z příjmů ID, protože jejich zdravotní omezení jim mnohdy neumožní plné úvazky, ale u nich i osob nad 50 let podpora nyní věnovaná prostřednictvím dotace do jejich zaměstnání, vygeneruje dostatečný základ pro jejich budoucí starobní důchody a eliminuje tak nyní hrozící past chudoby.

 

 

 

Cílová skupina:

 

Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce

Vzhledem k našemu zaměření a tradiční cílové skupině, budeme upřednostňovat osoby, které splňují kumulaci těchto handicapů - osoby s nízkou úrovní kvalifikace a osoby se zdravotním postižením (osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. Jedná se o osoby uznané a) invalidními ve 3.stupni), b) invalidními v 1. nebo 2. stupni, c) zdravotně znevýhodněné. V případě, že Osoby se ZP budou splňovat charakteristiku osoby ve věku 50 - 64 let včetně, můžeme je zařadit také.