O projektu

Aktivity projektu

 

  1. Oslovení účastníků

  2. Vstupní pohovory a výběr účastníků

  3. Podpora a doprovázení asistenty

  4. Motivační program

  5. Vzdělávací aktivity

  6. Praxe a umístění účastníků na pracovním trhu

  7. Poradenství, psychologické služby

 

 

 

1) Oslovení účastníků:

Oslovíme Děčínský UP, s nímž máme výbornou spolupráci, využijeme inzerce v místních médiích a veřejných institucích.

Zájemci budou moci přicházet k nám do kanceláře, kde je asistent zaeviduje, zjistí základní údaje a dá jim k vyplnění vstupní dotazník.

Hlavními kritérii výběru účastníků do projektu jsou kumulace hendikepů a především zájem pracovat (v případě osob s postižením také úspěšnost v prac.tréninku, potvrzená ze služby SR nebo STD). Zdravotní stav je vždy individuální záležitost, kterou umíme řešit zohledněním podmínek a pracovní náplně.

 

2) Pohovory:

Jejich cílem je vybrat vhodné osoby pro účast v projektu a nastavit jim adekvátní možnosti podpory. Pohovory povede poradce za účasti asistenta a vedoucího. Budou zjišťovat osobní postoje zájemců, míru jejich motivace, představu o své budoucí pracovní realizaci, budou probírat pracovní omezení a možnosti z hlediska zdr. postižení, atd.

 

3) Podpora a doprovázení asistentem:

Pro osoby s kumulací hendikepů na trhu práce je obtížné nejen práci získat, ale zejména si ji udržet.

Asistent s účastníky projektu na samém počátku povede obdobu individuálních plánů, podobně jako to funguje v soc. službách (zde si nastaví cíle, jakých chce účastník dosáhnout, jak bude postupovat, potřeby) a pracovní plán (přímá příprava na práci, hledání, získání a udržení práce) a průběžně bude kontrolovat, zda to účastník zvládá a bude mu v tom nápomocen, případně plány bude adekvátně upravovat.

 

4) Motivační program:

Cílem tohoto programu je v účastnících, kteří dlouho nepracovali, mají omezení pro práci z hlediska svého postižení, či se dlouhodobě setkávali s odmítáním zaměstnavatelů, najít motivaci, ztracené sebevědomí, podpořit a znovu vyzdvihnout jejich dovednosti, osobnostní kvality, uvědomění si své profesionality, naučit je přistupovat ke své práci s obecnými dovednostmi profesionála. Účastník se bude učit sledovat a ujasňovat si vzájemné souvislosti profesního jednání a používání vlastních schopností k pružnému zvládání situací v zaměstnání, zlepšovat komunikační dovednosti a objektivně posuzovat své chování ke klientovi/zákazníkovi a tím zároveň zkvalitní tento přístup.

Cíl: poznání sebe sama, motivace, podpora sebedůvěry a komunikačních dovedností

 

 

5) Vzdělávací aktivity:

Cílem je poskytnout účastníkům potřebné vzdělání nebo kvalifikaci pro jejich budoucí uplatnění. Všechny kurzy budeme poptávat dodavatelsky. Netrváme na rekvalifikacích ve smyslu zákona, pro naše účastníky často bude stačit nějaký návazný řemeslný kurz pro zvládnutí potřebné odbornosti na novém místě.

 

 

6) Praxe a umístění účastníků na pracovním trhu:

Po motivačním programu připravíme ve spolupráci s externí pracovní agenturou u zaměstnavatelů 4 nové pozice, na které nastoupí účastníci 1.bloku, aby se formou praxe zapracovali a zaučili v konkrétních dovednostech. Asistent bude mít pro každého z nich připraven na míru uzpůsobený nácvik zohledňující jak zkušenosti a slabé stránky účastníka, tak jeho osobní potřeby i požadavky zaměstnavatele. Asistent s účastníkem spolu vypracují pracovní postup pro danou pozici a ten bude pracovník trénovat.

Již v průběhu tohoto zácviku budeme účastníkům hledat návazné zaměstnání.

Cíl: získání pracovních dovedností a 10 osob umístěných na pracovní místa

 

7) Poradenství, psychologické služby:

Chceme pomoci účastníkům vyřešit a překonat všechny překážky a bloky, které jim zabraňují v pracovním uplatnění, podpořit je a motivovat a pomoci jim odborně ve zvládnutí vybraného pracovního uplatnění či řešení os.potřeb. Aktivita bude účastníkům k dispozici po celou dobu projektu, bude probíhat individuálně v místě realizace projektu a bude mít několik úrovní: - poradenství osobně-pracovní - vytvoření kariérního pracovního plánu (cíle, představa o práci, kariérní plán, potřeby - materiální, legislativní, kvalifikační),

- poradenství pro udržení prac.místa - pro účastníky, kteří získají pracovní uplatnění poradenství pracovně - právní - potřeby právní podpory v zaměstnání, finanční í poradenství, koučing

- poradenství psychologické - řešení dlouhodobých problémů či obtížných životních situací, které vyžadují zkušeného terapeuta či krizovou intervenci, a které negativně ovlivňují pracovní výkon účastníka a jeho schopnost udržet se v novém místě.