Zhodnocení loňského roku

Závěrečná zpráva o věcném plnění projektu

Název organizace: Slunečnice, z.s.

Název projektu: ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ A DOBROVOLNÉ PRÁCE S DĚTMI A
MLÁDEŽÍ V DĚČÍNĚ

Číslo rozhodnutí: 0011/3/NNO/2018


1. Anotace projektu
Shrňte stručně, ale výstižně obsah a hlavní výstupy projektu - max. na 8 řádků.
Dobrovolnické centrum Slunečnice v roce 2018 pracovalo s dobrovolníky s řad studentů středních a vysokých škol, realizovalo osvětové akce pro veřejnost, do nichž byli dobrovolníci aktivně zapojeni, a uspořádalo ocenění nejlepších děčínských dobrovolníků za rok 2017. Dobrovolníky jsme vysílali do jiných sociálně zaměřených neziskových organizací v Děčíně, a zároveň je využívali pro jejich uplatnění i v samotné Slunečnici.

2. Cíle a priority
Popište vyhodnocení a způsob naplnění obecných i specifických cílů vašeho projektu
Hlavním cílem r.2018 byla zajištěná síť kvalifikovaných dobrovolníků, pomáhající zlepšovat a kultivovat život ve městě Děčín a zaměřující se prioritně na pomoc potřebným v sociální oblasti.
Dílčí cíle:
- udržet a zachovat dobrovolnickou službu v sociálních organizacích v Děčíně
- zajistit v sociálních službách trvalou pomoc vzdělané a odpovědné veřejnosti
- vychovávat v mladých lidech (dobrovolníky často dělají studenti) pocit sounáležitosti s komunitou a městem v němž žijí, předávat jim důležité osobnostní a profesní dovednosti
- zkvalitňovat a posilovat sociální služby v Děčíně
- rozšířit vysílání dobrovolníků do dalších organizací
Způsob naplnění:
1.) získáváním, vzděláváním a řízením dobrovolníků všech věkových kategorií pro práci s lidmi s postižením a jejich vysíláním do organizací, působících v sociální oblasti.
2.) propagací dobrovolnické činnosti a zviditelněním dobrovolnické služby jak u místní samosprávy a obyvatel regionu, tak u organizací, které samy s dobrovolníky pracují, nebo jejich pomoci mohou v budoucnu využívat.
Cílem projektu bylo i nadále pracovat na přípravě studentů v Děčíně a Ústí n. L., posílení spolupráce s dalšími NNO (využívání dobrovolnické činnosti a vysílání dobrovolníku) a propagace dobrovolnické služby pro společnost, stejně jako pokračování v přípravě dětí školního věku.
Vyhodnocení:
Vyhodnocovali jsme proběhlé nábory a besedy na školách, školení dobrovolníků, práci a zájem samotných dobrovolníků, spolupráci s organizacemi v Děčíně, které s dobrovolníky pracují, nebo by mohly pracovat, propagační a osvětové aktivity pro veřejnost, mezinárodní spolupráci pro výměnu dobrovolníků.

3. Obsah projektu, témata a použité metody či přístupy
Popište detailně celý průběh projektu po jednotlivých aktivitách, pokud některé části projektu byly realizovány jinak, než bylo uvedeno v projektu, napište zdůvodnění.
1.) Oceňování nejlepšího děčínského Dobrovolníka roku 2017
Tato akce byla po několik let mediálně nejvýznamnější akcí zaměřenou na propagaci práce dobrovolníků. Zasahovala do více oblastí (nejen soc.služeb) a konala se na Zámku Děčín pod záštitou primátorky města Děčín Mgr. Marie Blažkové, a za účasti zástupců děčínského zastupitelstva a místních dobročinných organizací.
Popsat večer - kdo účinkoval, kdo připravil raut, účast německých partnerů.
Záštitu nad 8. ročníkem slavnostního ceremoniálu převzala primátorka města Děčína Mgr. Marie Blažková. Během slavnostního večera byly předány ceny dobrovolníkům v oblastech sportu, kultury, sociálně-zdravotní péče a práce s dětmi a mládeží. Jak paní primátorka, tak ředitelka Slunečnice obě děkovali všem dobrovolníkům, kteří v roce 2017 věnovali svůj čas a síly ostatním lidem. Slavnostním večerem provázelo jazzové duo Tomáš Kostka a Iva Šulcová. O pohoštění se opět skvěle postarala Kavárna a palačinkárna „Na cestě“. O organizaci a průběh večera se organizačně starali do dobrovolníci Slunečnice. Přijeli se podívat i dobrovolníci z Diakonie Pirna. Po shlédnutí slavnostního programu, umocněného historickými prostorami děčínského zámku,proběhly vzájemné rozhovory v přátelské i tvůrčí atmosféře, při plánování dalších společných akcí.
Na ocenění Dobrovolník roku bylo z děčínských organizací nominováno 11osobností, které pracují ve svém volném čase s dětmi ze sociálně slabého prostředí, se seniory, s lidmi s mentálním postižením, aktivně se věnují sbírkové činnosti atd.:
· Za Nemocnici Děčín, KZ, a.s. byly nominovány hned dvě dámy Bc. Yveta Fišerová a Jitka Horká, které ve svém volném čase dochází na oddělení děčínské nemocnice zpříjemnit dlouhodobě nemocným pacientům jejich pobyt, ať už se svými čtyřnohými pomocníky při canisterapii, anebo povídáním a péčí.
· Za svaz tělesně postižených byla nominována Pavlína Müllerová, která se podílí na činnostech seniorů v klubu „ Pohoda“, kde vytváří náplň klubu, pravidelná setkání seniorů a prezentaci klubu na webových stránkách.
· Ve sportovní kategorii byli oceněni pan Jaroslav Němeček za HC Děčín, dálepan Luděk Klaban za TJ Spartak Boletice - sportovní organizací zabývající se trénování mládeže ve fotbale a paní Marie Steklá byla nominována za letitý přínos děčínskému karate sportu trenérskou a
manažerskou činností a pořádáním známých sportovních akcí. Obzvláště za její obětavou práci s mládeží.
· Spolek Severka, z.s. navrhl na ocenění paní Lence Schlösingerové, Ing. Janě Zajícové a paní Jolaně Martanové, které se nezištně věnují dětem, jak po sportovní stránce, tak pořádáním sbírkových akcí pro děti s postižením, ale také pořádají různé vzdělávací a kulturní akce pro rodiče dětí s handicapem.
· Organizace Život na hraně,o.s. nominovala pana Josefa Dzurka, zakladatele taneční skupiny Prestige kde se více než 10 let věnuje pohybové výchově dětí a juniorů.
· Rákosníček z.s. Děčín nominoval paní Milenu Kapľavkovou, stejně jako Home Care Valerie. která dělá společnici jak těm nejmenším dětem s postižením, tam seniorům.
Hlavní cenu a Dobrovolníkem roku 2017 se stala paní Yveta Fišerová, která byla nominována ve zdravotní kategorii Krajskou zdravotní, a.s. za svou práci s pejsky na různých odděleních nemocnice Děčín, kde pacientům zpříjemňuje těžké chvíle v jejich nemoci.
2.) Besedy na školách a vzdělávání
V roce 2018 jsme na středních školách realizovali tyto besedy:
· 23.5.2018-Gymnázium Děčín -2 vyučovací hodiny-30 žáků
· 1.6.2018- Gymnázium Děčín-2 vyučovací hodiny-22 žáků
· 12.9.2018-Gymnázium Děčín-2 vyučovací hodiny -18 žáků
· 13.9.2018-Gymnázium Děčín-2 vyučovací hodiny-23 žáků
· 24.10.2018 - Střední zdravotnická škola Děčín - 56 žáků prvních a druhých ročníků
· Navázali jsme v letošním roce spolupráci se ZDŠ Jílové-dobrovolnické aktivity s žáky 9.tříd a
· pokračujeme ve spolupráci na jazykové výuce se ZDŠ Máchovka. Cca 80 žáků
Celkem 229 žáků.
Při našich besedách používáme různé pomůcky: dotazníky, řízenou diskusi, dataprojektor, aj.
Interaktivní formou jsme předávali studentům středních škol informace o problematice života osob s postižením, o činnosti Slunečnice z.s., o dobrovolnictví jako takovém a možnostech zapojení a přínosu dobrovolnictví v konkrétních případech.
Vzdělávání:
27. - 28.10.2018 proběhlo celodenní školení dobrovolníků v rozsahu 16 hodin, které vedly ředitelka organizace Šárka Zimová Dostálová a vedoucí Dobr. centra Bc. Taťána Tlustošová. Externím lektorem byla supervizorka Mgr. Jana Švadlenová. Účast - 12 osob
Témata vzdělávání:
27.10.2018 -
· 3 h – Seznámení; Novela Občanského zákoníku a legislativní problematika spolků; představení Slunečnice a jejích projektů a aktivit (Š.Zimová Dostálová)
· 2,5 h – Dobrovolnická služba – Zákon o dobrovolnictví; práva a povinnosti dobrovolníka; průběh dobrovolnické služby ve Slunečnici (T.Tlustošová)
· 2,5 h. - Role dobrovolníka v pomáhajících organizacích (J. Švadlenová)
28.10.2018
· 4 h – Interaktivní hry a workshop na téma komunikace (Š.Zimová Dostálová)
· 1,5 h – Dobrovolnická služba – vysílající a přijímající organizace v Děčíně (T.Tlustošová)
· 2,5 h. - Hranice při práci s uživatelem sociální služby (J. Švadlenová)
Dobrovolníci procházeli během roku výcvikem ve formě školení a supervizí.
Supervize – 22.1.2017, 21.5.2018, 27.10.2018 a 11.12.2018
Celkem bylo dobrovolníkům poskytnuto 16 hodin supervizí, včetně individuálních konzultačních supervizí.
3.) Přeshraniční spolupráce
Slunečnice, z.s. realizovala celoroční program aktivit s německými partnery z Diakonie Pirna a Kultur Aktiv Drážďany. Společně jsme realizovali několik veřejných workshopů a výstav v Pirně, Drážďanech a v Děčíně, společné kulturní, vzdělávací, poznávací a pobytové akce, dále workshopy a výstavy fotografií z celoroční činnosti. Společným cílem spolupráce bylo boření bariér mezi odlišnými světy, a díky dobrým zkušenostem připravujeme další návazné projekty pro rok 2019.
Proběhly tyto společné akce:
· 26.květen.2018 – tradiční prezentační stánek s workshopem pro veřejnost v rámci sociálně – kulturního veletrhu v Pirně. Diakonie na akci měla společný stánek se Slunečnicí, obě organizace zde propagovaly svou činnost, rozdávaly prezentační materiály, Slunečnice přivezla dílnu na výrobu svíček z pláství včelího vosku, které si za asistence dobrovolníků mohli návštěvníci na místě vyrobit a odnést domů. Počet osob, které se zastavily u našich stánků, odhadujeme kolem 80, Němci, kteří si vyzkoušeli výrobu svíček a zajímali se i o práci klientů a dobrovolníků Slunečnice, mezi návštěvníky byli i turisté z Čech a v našem stánku pobyli také studenti německo-českého gymnázia v Pirně , tak jako i studenti děčínského gymnázia. Za Slunečnici se účastnilo 6 osob, za Diakonii Pirna 8 osob.
· 4.5.6.červen.2018 - Další společnou akcí s Diakonií Pirna byl pobytový seznamovací a pracovní seminář v Leubsdorfu Waldpark Haus-centrum pro volný čas, vzdělávání a setkání. Tady dobrovolníci Diakonie Pirna s dobrovolníky Slunečnice prožili krásné 3 dny, kde si vyměnili své zkušenosti, vzdělávali se a prožili příjemné chvíle na výletech, při posezení u táborového ohně s kytarou i při různých zábavných soutěžích a společenských večerech. Z České strany přijelo 6 účastníků, z Německé 15 účastníků.
· 17.červen 2018 – jsme se společně s klienty Slunečnice a kolegy z Kultur Aktiv z Drážďan účastnili oblíbeného festivalu v Drážďanech – Barevná republika Neudstadt – na festivalu, do nějž byl zapojený Kultur Aktiv, měla Slunečnice pro návštěvníky připravenu výtvarnou dílnu – malování na sklo a výrobu motaných svíček z včelího vosku, výrobky si návštěvníci odnášeli domů (odhadujeme účast na workshopu kolem 100 zájemců, zejména rodičů s dětmi). Samotná akce má samozřejmě obrovskou tisícovou návštěvnost a trvá několik dní, proto informace o návštěvnosti sem uvádíme jen u našeho stánku, dobrovolníci z Děčína přijeli 5 dobrovolníků a 7 klientů Slunečnice.
· 18.19.srpen 2018 proběhl Rosenthal-Bielatal v Národním parku Saské Švýcarsko další pobytový workshop s dobrovolníky Diakonie Pirna, Kultur Aktiv Drážďany a
Slunečnice Děčín, kterého se účastnili také 4 osoby patřící mezi uprchlíky čekající na azyl, a s nimiž přijel kolega z Kultur Aktivu Michael Gottwald. Program: -společný výlet s fotografováním,- foto dílna a příprava výstav, - vzájemné bližší poznávání na večerním grilování . Z České strany přijelo 7 účastníků, z Německé 15 účastníků.
· 16.září.2018 – cyklosoutěž v Pirně Cyklojízda pro dobrou věc. Diakonie Pirna byla organizátorem a Slunečnice se svými dobrovolníky se zúčastnila krásné benefiční akce. Kromě ostatních cyklistů se zapojil do jízdy i vozíčkář Libor Vyšohlíd na svém handbiku a stal se hvězdou celého závodu. Z České strany přijelo 5 účastníků, z Německé 15 účastníků.
Výstavy fotografií z celoročního průběhu projektu pak proběhly následovně:
od 5. do 30. listopadu 2018 - v Městské knihovně Děčín – zde vernisáž otevírala česká kapela Karlův Band. Z Německé strany přijelo 12 dobrovolníků, 26 dobrovolníků .(podle prezenček, ale i podle vyúčtování obědů a večeří od Jany za kavárnu)
od 17. do 31.prosince 2018 v Diakonii Pirna vernisáž hudebně doprovázela děčínská umělkyně Doubravka Dostálová. Z České strany 22 účastníků, z Německé byli přítomno 25 účastníků. Na vernisáži předal ředitel Diakonie Pirna Thomas Emmrich pracovníkům Slunečnice šek na 1.000 EUR jako dárek od sponzorů pořádajících zářijovou cyklistickou soutěž, který Slunečnice využije jako spolufinancování plánovaného bezbariérového výtahu pro své klienty v sídle Slunečnice v Děčíně.
Pro obě akce připravovala raut tréninková Kavárna palačinkárna Na cestě, kde se učí pracovat osoby s mentálním postižením. Na vernisážích byly veřejnosti představeny katalogy fotografií, které si návštěvníci mohli odnést domů, zájem o ně měli především zájemci o dobrovolnictví a místní školy. Celkem jsme vytiskli 100 kusů katalogů v česko-německé verzi, každý z partnerů si vzal 50 kusů.
24.listopad 2018 - Knihvazačská dílna v Děčíně – pod vedením lektorky Míši Klihavcové se sešli dobrovolníci Slunečnice a Diakonie nad výrobou alb z fotografií pořízených při jejich pobytovém setkání v Rosenthalu začátkem srpna. V příjemném prostředí grafické dílny si němečtí a čeští dobrovolníci každý vyrobil své album z fotografií ze společných akcí, které proběhly v průběhu celého roku. Z České strany se zúčastnilo 10 účastníků, z Německé 3 účastníků.(podle prezenček, ale i podle vyúčtování obědů a večeří od Jany za kavárnu)
16.prosince 2018 – Výlet na vánoční jarmark v pevnosti Königstein a vánoční tvořivá dílna v Pirně. V předvečer vernisáže výstavy fotografií v Diakonii Pirna, jsme se vydali na společný výlet na pevnost Königstein, kde jsme si prohlédli vánoční trhy a okolí a pak pokračovali do Pirny, kde proběhl večerní tvořivý workshop, na kterém jsme vyráběli vánoční dekorace a plánovali další pokračování projektu. Druhý den dopoledne jsme navštívili česko-německé gymnázium v Pirně, kde nás místní učitelka, paní Rerichel provedla prostory binationalního internátu a vyprávěla nám o jeho historii, smyslu a péči o studenty. Odpoledne proběhla plánovaná vernisáž (viz výše) a pak jsme se vrátili zpět domů. Akce se účastnili klienti a dobrovolníci Slunečnice v počtu 22 osob a dobrovolníci Diakonie Pirna v počtu 9 osob.
Mezinárodní výměna dobrovolníků
- Slunečnice je už několik let zapojená do mezinárodního projektu Spolkové dobrovolnické služby v rámci německo-české dobrovolnické služby. Od září 2017 do konce srpna 2018 hostovala ve Slunečnici již čtvrtým rokem německá dobrovolnice Rebekka Zolar, Rebekka pracovala s lidmi s postižením v denních programech, učila se česky a pomáhala s dobrovolnickou činností. Zapojila se, stejně jako její předchůdkyně do činnosti v přijímající organizaci Fokus Labe, kde pomáhala klientům s
německou konverzací a také docházela na hodiny konverzace, v rámci výuky německého jazyka na Základní škole Máchovo náměstí.
4.) Dobrovolnické centrum je členem Rady dobrovolnických center regionu Severozápad, která je neformálním sdružením v oblasti rozvoje managementu dobrovolnictví a úzce spolupracuje s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem nejen po stránce informační, ale i spoluprací na projektech. Aktivně se zúčastňujeme všech zasedání Rady a spolupodílíme se na její činnosti.
Také se zúčastňujeme na seminářích a školeních pořádaných Ministerstvem vnitra. Snažili jsme se v roce 2018 být aktivní a informovaní, abychom mohli dobrovolníkům DC Slunečnice, z.s. zajistit akreditovanou dobrovolnickou základnu.
5.) Dobrovolnické centrum se aktivně účastní jednání PANELU Děčín, kde se připravuje na náhlé krizové situace (např. povodně, havárie apod.)
6.) Dobrovolnictví je zahrnuto do cílů komunitního plánu města Děčín, i do Střednědobého strategického plánu sociálních služeb Ústeckého kraje, kde je díky našemu Dobrovolnickému centru Děčín uváděn Děčín jako jedno z center rozvoje dobrovolnické služby.
7.) Dobrovolníci byli Slunečnici z.s. i dalším organizacím v Děčíně, kam jsou v souladu se zákonem o dobrovolnictví vysíláni, velkou a již nepostradatelnou oporou při práci s klienty. Bez nich by některé, pro uživatel služeb velice důležité programy, nemohly vůbec existovat (Dobré odpoledne), nebylo by možno pořádat festival Kramle, klienti by měli problémy s dopravou v MHD, mnoho z nich by bez doprovodu dobrovolníka nemělo možnost dojíždět do tréninkových zaměstnání, atd..

Vysílání dobrovolníků:
· Raná péče Diakonie Praha Stodůlky – terénní péče v Děčíně pro rodiny s dětmi s handicapem; dobrovolníci - společníci v rodinách s dětmi s handicapem od 0-7let
· Agentura Valerie-homecare – domov pro seniory; dobrovolníci jsou společníky seniorům, předčítají jim z knih, povídají si s nimi, nebo jdou s nimi na procházku.
· Agentura Naděje – odlehčovací služba; dobrovolníci pomáhají asistentkám se zábavou seniorů (ruční činnosti, povídání si se seniory, společenské hry), chodí s nimi na procházky.
· Svaz tělesně postižených, dobrovolníci – navštěvují Klub dobré pohody, kde dělají společnost seniorům, jsou nápomocni při seminářích, podílejí se na kulturních akcích.
· Oddělení sociálně právní ochrany dětí, dobrovolníci – pomoc při školní přípravě dětí v pěstounské péči.
· R.O.S. Děti a rodina, dobrovolníci – volnočasové aktivity dětí (3-6let), pomoc při školní přípravě dětí od 7-15let
· Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s. - soc. služby pro osoby s mentálním postižením, dobrovolníci - doprovody klientů na tréninkové pracoviště nebo z CDS Slunečnice přímo domu, na MHD, Program Dobré odpoledne (společnost klientovi s handicapem, pomoc rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti), Kroužky (pomoc při vedení nebo účinkování v dramatickém kroužku, neodborná pomoc při vaření či účast ve fotbalovém týmu), Ateliér (tvořivá dílna - malování na sklo, na papír – různé
techniky, vyrábění náušnic, přívěšků z fimohmoty) Dobrovolníci se zapojují do pomoci ve zdravotnickém kroužku a následně při soutěži v první pomoci, která se koná každým rokem s účastí klientů dalších organizací a ústavů.
· INDIGO Děčín – nízkoprahové zařízení pro děti z vyloučené lokality
· DDM kroužek Krůčky a kroužek Hendi Hvězdy, – volnočasové aktivity s dětmi s postižením 0 – 7 let – pomoc maminkám na kroužku, pomoc při pravidelných víkendových akcích v solné jeskyni a Hopsáriu.
· MC Rákosníček - tento spolek se kromě jiného věnuje také práci s rodinami, které poskytují náhradní rodinnou péči. Dobrovolníci poskytují pomoc při školní přípravě a hlídání dětí.
· ZŠ Máchovo náměstí, Děčín - je příspěvkovou organizací, do které docházejí německé dobrovolnice pomáhat žákům ZŠ při hodinách výuky německého jazyka.
· ZŠ Jílové-žáci devátých tříd se seznamují a zapojují do dobrovolnické činnosti
· Fokus Labe – tato organizace poskytuje služby lidem s duševním onemocněním, němečtí dobrovolnici pomáhají rozvíjet konverzaci, jako rodilí mluvčí. Dále naši dobrovolníci pomáhali Fokusu v rámci celorepublikové potravinové sbírky.
· Dobrovolníci v rámci Slunečnice, z.s. - Kulturní a benefiční akce: 46 dobrovolníků, Festival BRN, Dobrovolník města Děčína, Vernisáž výstavy Městské knihovně Děčín, aj.
Akce na kterých se dobrovolníci účastnili mimo výše uvedené aktivity
· 23.6.2018 – BOBO BĚH, akce pořádaná nadací Děti a Rodina, 4. ročník běžeckého závodu, kde se zapojili naši dobrovolníci v roli pořadatelů a nezbytných navigátorů.
· 28.11.2018 – Dobrovolníci Slunečnice se v rámci akce Soutěž PP a Party se Slunečnicí, zapojili do organizačních a pomocných prací na soutěži a následné kulturní akci.

4. Zapojení cílových skupin a partnerství
Popište, jakým způsobem byly do aktivit zapojeny cílové skupiny. Pokud jste projekt realizovali s partnery, popište rozdělení rolí a aktivit mezi vaší organizací a ostatními partnery.
Zapojení cílových skupin a partnerství
Cílové skupiny jsme oslovovali na besedách ve školách, na společenských a kulturních akcích, i prostřednictvím letáčků, které jsme celoročně distribuovali po městě. Se zájemci o dobrovolnictví jsme vedli nejprve vstupní pohovory, pak jim dali vyplnit psychotesty, po kladném vyhodnocení testů nám donesli potvrzení od lékaře a osoby nad 18 let výpis z RT, a uzavřeli jsme s nimi dobrovolnickou smlouvu podle společně dohodnuté činnosti, umístění a času. Nezletilým dobrovolníkům smlouvy podepisovali druhým podpisem rodiče, jako souhlas s jejich činností. Pak jsme dobrovolníky pojistili. V průběhu činnosti jsme kontrolovali jejich práci, podmínky v organizaci, kde pracovali, vzdělávali je, nabízeli jim využívání supervize a pravidelně s nimi hovořili a řešili jejich potřeby. Dále jsme jednali s různými organizacemi a institucemi či příbuznými osob, kde dobrovolnickou pomoc potřebují a hledali další pomocníky.

5. Dopad projektu a jeho výstupy - konkrétní výstupy projektu
Projekt můžeme hodnotit jako úspěšný, a naplněný aktivitami. Akce se dařilo realizovat dle plánu, práce dobrovolníků i spolupráce s přijímacími organizacemi byla skvělá a neměli jsme vážnější problémy.
Po personální stránce nám stále chybí asistentka vedoucí dobrovolnického centra, která by převzala část velké zátěže a povinností paní Tlustošové, které jsou v tak velkém objemu počtu dobrovolníků, akcí a spolupracujících přijímajících organizací už nezvladatelné pro jednu osobu.
Počet aktivit, na kterých se dobrovolníci podíleli, jejich přínos a úspěch a počet PR aktivit - byl omezen finančními prostředky na projekt, přesto se podařilo uskutečnit většinu z plánovaných – proběhl Dobrovolník roku, Soutěž První pomoci, prezentovali jsme dobrovolnickou činnost na několika dalších akcích, a pomáhali jsme při akcích jiných subjektů. Vynikajícím způsobem se podařila část projektu s německými partnery, s nimiž jsme uskutečnili 9 společných akcí (viz obsah projektu výše).

6. Viditelnost projektu a využití výsledků projektu
Popište, jak jste informovali o vašem projektu veřejnost, popř. média (u tištěných článků připojte jejich kopii, u elektronických uveďte odkaz). Popište také, jak využíváte a nebo šíříte výsledky a výstupy vašeho projektu.
Z každé akce orientované na veřejnost jsme místním médiím poskytovali tiskové zprávy, i když se ne vždy podařilo naše články otisknout, některé vyšly. Snažíme se, aby veřejnost měla stručné, ale výstižné informace o naší činnosti. Vydáváme také letáčky, které distribuujeme na veřejně přístupných místech, v rámci systému Komunitního plánování, ve školách a na akcích, které děláme. Na objektu soukromého domu ve vytížené trase u dvou děčínských středních škol máme vitrínku, kterou pravidelně doplňujeme informacemi a pozvánkami na akce.
Mnoho informací máme také na facebooku, kde existuje fb účet našeho Dobrovolnického centra:
- Facebook.com/ Dobrovolnické Centrum Slunečnice

7. Vyhodnocení projektu a návazné aktivity
Popište, jakým způsobem jste váš projekt vyhodnocovali (průběžně i po jeho skončení) a shrňte jednotlivé výsledky hodnocení.
Vyhodnocování se vždy účastnil celý realizační tým, v případě aktivit s německým partnerem jsme jezdili za ním do SRN nebo on k nám, abychom zajistili skutečně dobré zvládnutí obou velkých a náročných příhraničních festivalů a dalších společných dobrovolnických akcí. Hodnotili jsme jak kvalitativní průběh aktivit a akcí (kvalita práce dobrovolníků - pohovory s dobrovolníky, s organizací, s
klienty; kvalita proběhlých akcí - reakce z tisku, od účastníků, od účinkujících, od dobrovolníků pomáhajících na akci; besedy na školách - reakce pedagogů, zpětná vazba studentů v dotaznících), tak dosahování naplánovaných měřitelných cílů - počet dobrovolníků, z toho nových (smlouvy, výkazy práce), počet besed na školách a účastnících se studentů (prezenční listiny), počet akcí (konkrétní akce, archivace mediálních výstupů), evidence práce dobrovolníků (smlouvy s přijímajícími organizacemi, výkazy práce, aj.).
Výsledky hodnocení:
- oslovili jsme takový počet žáků a studentů, jak jsme potřebovali – 229
- z předpokládaného počtu zapojených dobrovolníků v kategorii dětí a mládeže v počtu 20 dobrovolníků jsme získali 23 osob (z nichž je 9 dobrovolníků na dlouhodobé smlouvy a 10 na krátkodobé smlouvy, další 4 dobrovolníci jsou v přijímajícím procesu a dá se předpokládat, že nastoupí činnost na začátku roku 2019)
- z plánovaných 40 dobrovolníků celkem v roce 2018 působilo 42 - z toho 20 dobrovolníků na dlouhodobé smlouvy celkem, 22 na krátkodobé smlouvy celkem, další 4 dobrovolníci jsou v přijímajícím procesu a dá se předpokládat, že nastoupí činnost na začátku roku 2019
- dobrovolníci pracující u nás i v přijímajících organizacích jsou stabilně spolehliví a přínosní, což přičítáme jak pečlivému výběru, tak aktivní prací s nimi i vzdělávání a supervizím.
- i přes nepřízně finanční se nám podařilo udržet fungování Dobrovolnického centra
- vynikajícím způsobem se podařila část projektu s německými partnery, s nimiž jsme uskutečnili 9 společných akcí v rámci projektu Spojené světy

8. Statistické údaje
Uveďte počty zapojených dětí, mládeže, popř. dospělých do jednotlivých skupin aktivit
Uveďte počet zapojených dětí a mládeže do projektu celkem
Uveďte počty vedoucích
Uveďte počty zapojených dobrovolníků
Výsledky:
· Projektu se účastnilo celkem 42 dobrovolníků.
· 22 na krátkodobou smlouvu
· 20 na dlouhodobou smlouvu
· 33 dobrovolníků je ve věkovém rozsahu 15 – 26 let
· na konci roku 2018 máme v přijímajícím procesu 4dobrovolníky

· Celkem dobrovolníci za rok 2018 odpracovali 2719 hodin

-----------------------------------

Vážená paní Tlustošová,

potvrzujeme tímto, že byla dokončena účetní i obsahová kontrola závěrečné zprávy k výše uvedenému projektu a projekt byl Fondem budoucnosti uzavřen.
Děkujeme za uskutečnění už tradičního projektového formátu, který svědčí o dobré dlouhodobé partnerství obou měst a za Vaše angažmá v česko-německých vztazích a v prospěch osob v tíživých situacích a těšíme se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem

Stefan Gehrke
Česko-německý fond budoucnosti
Železná 539/24
110 00 Praha 1
Tel: +420 283 850 512, 514