Akce

10.6.2017 13 - 23 hodin
      v Kempu Děčín 

 http://kramle.webnode.cz  

Sponzoři

Zhodnocení loňského roku

Úspěchy dobrovolnického centra
 
Dobrovolnické centrum zorganizovalo v roce 2012 za podpory magistrátu města 2. ročník ocenění Dobrovolník roku 2011 města Děčína. Oceněno bylo 5 dobrovolníků z nejrůznějších organizací z oblastí sociálně zdravotní, sportu, kultury a práce s dětmi a mládeží.
Ocenění Křesadlo 2011 získal dobrovolník Slunečnice, o.s.Martin Hendrych
Na benefičním festivalu Kramle letos vystoupilo 100 účinkujících z toho přibližně polovina s postižením. S pořádáním akce pomáhalo 23 dobrovolníků. S pořadatelským týmem, partnery akce apod. dorazilo na Kramli 600 lidí.
V roce 2012 proběhl přeshraniční projekt s Diakonií Pirna, který spojuje dobrovolníky, zaměstnance a klienty obou organizací formou společných pobytů, kulturních akcí a workshopů.
Dobrovolníci procházeli během roku výcvikem ve formě školení a supervizí.
Dobrovolnické centrum je členem Rady dobrovolnických center regionu Severozápad,která je neformálním sdružením v oblasti rozvoje managmentu dobrovolnictví.
Dobrovolnické centrum se aktivně účastní jednání PANELU Děčín, kde se připravuje na náhlé krizové situace( např. povodně, havárie apod.)
 
Dobrovolnické centrum prošlo v roce 2009 několika změnami. V Srpnu 2009 vystřídala stávajícího koordinátora dobrovolníků Ondřeje Zimu nová koordinátorka Kateřina Minden. S touto změnou se obměnil také dobrovolnický tým. Pokračovali jsme v zaběhnutých programech a odstartovali i několik novinek. V roce 2009 se dobrovolníci samostatně věnovali klientům, pracovali v kroužcích (divadelní, fotbalový, kulinářský, taneční) společně s klienty, připravovali kulturní, benefiční a osvětové akce pro veřejnost i lidi s postižením, pořádali výlety, roznášeli propagační materiály, pomáhali s administrativou. Byli velkou a již nepostradatelnou oporou Slunečnici při práci s klienty.
 
Co nového v roce 2009
 
Přeshraniční projekt:
V rámci sbírání nových zkušeností, získávání nových kontaktů a rozšiřování obzorů i „za hranice“ jsme v září 2009 odstartovali roční projekt „Člověk na hranici“ neboli “Grenzengänger“, který je připravován již od roku 2008. Jedná se o spolupráci s Diakonií Pirna z Německa, která se stejně jak Slunečnice zabývá prací s lidmi s postižením. Letos jsme s tímto projektem uspěli u Euroregionu Labe/Elbe v Ústí nad Labem a získali na něj dotaci. Projekt trvá od září 2009 do září 2010 a nabízí různá jedno i vícedenní setkání uživatelů, společné výlety, tvorbu v dílnách a 2 výměnné pobytové akce. Akcí se účastní klienti, dobrovolníci i zaměstnanci obou organizací. Projekt přináší nová přátelství, zážitky, zkušenosti i inspirace. V roce 2009 proběhly již 2 z těchto setkání a shledaly se velkou oblibou u všech zúčastněných. V době, kdy v Evropě mizí hranice, chceme i my přispět k bourání bariér. A to nejen na poli sociálních handicapů, ale také v rovině mezinárodních vztahů.
 
Doprovody klientů:
 
Dobrovolníci doprovázeli klienty při jejich cestách MHD či dráhou např. do tréninkových zaměstnání (Sdružení Jurta).
 
Vysílání dobrovolníků:
 
Dobrovolníci nezůstávají jen ve Slunečnici. Dobrovolnictví se stalo součástí komunitního plánu města Děčín, své dobrovolníky vysíláme do jiných organizací, kde je jich za potřebí.Do Agentury Osobní asistenční služby v Děčíně, která pečuje o seniory , vysíláme 4 dobrovolnice, které se každodenně starají o roznášku obědů. Spolupracujeme s Křesťanským sdružením Jonáš, kde v současnosti působí 2 naši dobrovolníci. Nově navazujeme spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Děčíně.
 
V roce 2009 dobrovolníci připravili tyto akce:
 
20.6.2009 Kramle 2009 – benefiční festival spojených světů (www.kramle.cz)
 
29.8.2009 Návštěva handicapovaných kamarádů z Diakonie Pirna - prohlídka Děčína
 
27.9. 2009 Revue na kolech v Pirně v rámci příhraničního projektu „Člověk na hranici“
 
30.9.2009 Den otevřených dveří Slunečnice
 
Duben, říjen 2009 - Job Days – účast na veletrhu, prezentace Slunečnice
 
Průběžně:Pomoc v tréninkové kavárně Slunečnice při akcích
 
15.10.2009 Taneční zábava - ve společenském domě Střelnice
 
15.10.2009 Soutěž v 1.pomoci - pro spoluobčany s handicapy
 
13.12.2009 Veřejná sbírka pro Slunečnici - v rámci vánočních trhů na děčínském zámku
 
13.12.2009 Pečení vánočních perníčků v rámci vánočních trhů na děčínském zámku
 
19.12.2009 Veřejná sbírka pro Slunečnici - v rámci vánočních trhů na jílovském zámku
 
Výsledky Dobrovolnického centra v roce 2009
 
V uplynulém roce pracovalo ve Slunečnici přibližně 25 dobrovolníků. 15 dobrovolníků pomáhalo jen nárazově při akcích (Kramle, sbírky). Dobrovolníci se pravidelně účastnili školení a supervizí. Dobrovolnicí roku 2009 se stala Veronika Schejbalová, která působí více než 3 roky v Dobrém odpoledni. O tento program neustále narůstá zájem jak z řad klientů, tak i dobrovolníků. Benefiční akce a sbírky přinesly cca 20 000 Kč. Výtěžek byl investován na rozvoj sociálně terapeutických dílen Slunečnice. Akcí se účastnilo na 300 lidí s handicapem a 600 lidí z veřejnosti. Bylo tak naplněno poslání těchto akcí (spojit svět lidí s handicapem a veřejnosti). Dobrovolníci se stali nedílnou a nepostradatelnou součástí Slunečnice. Bez nich by některé, pro klienty velice důležité programy nemohly vůbec existovat (Dobré odpoledne), nebylo by možno pořádat festival Kramle, jakož i sbírky, klienti by měli problémy s dopravou v MHD, mnoho z nich by bez doprovodu dobrovolníka nemělo možnost dojíždět do tréninkových zaměstnání.
 
Dobrovolní­k roku 2009
 
V pátek 22.1. 201010 jsme ve Slunečnici vyhlašovali dobrovolníka roku. Stala se jím Veronika Schejbalová. Veronika působí ve Slunečnici již od roku 2007 v programu Dobré odpoledne, kde se stala výbornou kamarádkou klientce Adélce. Veronika se rovněž účastní různých kulturních a sbírkových akcí Slunečnice. Veronika obdržela poděkování, certifikát "Dobrovolník roku 2009" a zároveň jí nominujeme na krajskou cenu "Křesadlo". Veronika studuje 4. rokem sociální politiku a sociální práci na ÚJEP. Dobrovolnictví v občanském sdružení Slunečnice, které podporuje začlenění osob s mentálním a tělesným postižením do společnosti, se věnuje už od ledna roku 2007. Po celou dobu studia, více jak tři roky, podporuje spoluobčany s postižením ve svém volném čase a to každý týden několik hodin.
 
Snad největší devizou Veroniky je její spolehlivost. Za celé tři roky působení zaznamenala jen několik absencí. Úkoly vzniklé při pořádání akcí plní včas a dle předchozí dohody. Pokud je tomu někdy z důvodů časového vytížení jinak, informuje mne o tom s dostatečným předstihem. Účastní se všech školení a supervizí a rozšiřuje si své vzdělání.
Děkujeme Veroniko
 
Výroční zpráva 2012
 
Během roku 2012 sdružovalo Dobrovolnické centrum Slunečnice střídavě 41 dobrovolníků. Dobrovolníci samostatně věnovali klientům v programu Dobré odpoledne (5 dobrovolníků), pracovali v kroužcích ( divadelní, kulinářský, fotbalový 3 dobrovolníci) ,doprovázeli klienty při cestách MHD (1 dobrovolnice), připravovali kulturní, benefiční a osvětové akce pro veřejnost i lidi s postižením (41 dobrovolníků) , roznášeli propagační materiály, pomáhali s administrativou (3 dobrovolníci) a byli vysíláni do ostatních, celkem 9 organizací, kde pomáhali dalším cílovým skupinám, např. seniorům, dětem nebo osobám s problematickým sociálním či rodinným zázemím (15 dobrovolníků)
 
Poděkování
 
Partnerům:MVČR, MŠMT,MKČR,Statutární město Děčín,Euroregion Labe/Elbe, Diakonie Pirna, Agentura osobní asistenční služby o.s., Křesťanské společenství Jonáš ,Pedagogicko-psychologická poradna Děčín,CSS Děčín, Rodina a děti, Rodinné poradenství o.s.,Jurta o.s., Agentura NADĚJE, Svaz vozíčkářů v ČR
Všem dobrovolníkům. Každé podpory si velice vážíme a děkujeme za ni.
 
Motto:
 
Pomoc dobrovolníků z Dobrovolnického centra Slunečnice je vždy tam, kde je jí za potřebí. Pomáháme s láskou.